โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 12 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านกระสัง  ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044634671
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต บุญญฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพียร พันธุ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน เลิงไธสง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีร์ สนองหงอก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญถึง ไชยโย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเคียง อนันตจันทรา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉาย ลื้มรัมย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเคียง อนันตจันทรา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเคลื่อน นาราช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3
ชื่อ-นามสกุล : นายสัตยา สุจริตา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ ผาเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ไกรสูรย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี จิตอุเบกขา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2
ชื่อ-นามสกุล : นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ศรีคำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :