โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 12 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านกระสัง  ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044634671
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตยา อ้อวิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ